Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Strategický a územní plán obce

Strategie rozvoje obce  "Kozmice 2020"

Program rozvoje obce Kozmice představuje strategický dokument obce a je jedním ze základních dokumentů, vyjadřující předpokládaný vývoj územního celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Program rozvoje je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce.

        Strategie rozvoje obce Kozmice je připravována jako dokument pro podporu dotačních projektů připravovaných a podávaných do evropských,     

    národních i krajských dotačních programů. Hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi sladování jednotlivých zájmů tak, aby se obec rozvíjela

                            jako celek. Cílem rozvoje je vytvoření podmínek pro plně hodnotný a udržitelný život na vesnici a zlepšení současného stavu.

Strategie_rozvoje_Kozmice_Aktualizace.pdf

 

Archiv - Návrh územního plánu obce Kozmice.rar

 

Strategický a územní plán obce

Strategie rozvoje obce "Kozmice 2020"

Plán rozvoje sportu 2019-2025

Plán rozvoje sportu Kozmice.pdf

 

Sportovní relaxační areál

Geoportál Středočeského kraje - zveřejnění územně plánovacích dokumentací

Odkaz na mapovou aplikaci Středočeského kraje - "Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji<https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/>".

Územní plán obce Kozmice

Úplné znění po vydání změny č.3   3/2018

Vyhláška 1/2000 o závazných částech územního plánu obce Kozmice

Územní plán obce Kozmice - Hlavní výkres s komplexním řešením celého území obce

Územní studie lokality Z3-9

Územní studie lokality Z3-7 A,B

Změna územního plánu č. 3

Územní studie plochy Z3-3 

Kozmice_US_Z3-3_text

01 Širší vztahy

02 Výkres limitu

03 Výkres urbanistického řešení včetně koncepce zeleně

04 Výkres technické infrastruktury

OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE KOZMICE

FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obecní úřad Kozmice, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 3 územního plánu obce (dále též „ÚPO“) Kozmice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 25 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že dne 17. října 2012 byla Zastupitelstvem obce Kozmice, příslušným podle § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících správního řádu, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s §188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, pod číslem usnesení 4 A/2012 vydána změna č. 3 územního plánu Kozmice, a to formou opatření obecné povahy.

Vzhledem k rozsahu změny č. 3 ÚPO Kozmice vydaného formou opatření obecné povahy, bude na klasické úřední desce obecního úřadu veřejnou vyhláškou po dobu 15ti dnů zveřejněno pouze toto oznámení.

Úplná dokumentace opatření obecné povahy o vydání změny č. 3 ÚPO Kozmice včetně jeho odůvodnění, pak bude zveřejněna ve stejné lhůtě jako příloha této veřejné vyhlášky na webových stránkách.

Do úplné dokumentace opatření obecné povahy změny č. 3 ÚPO Kozmice a jeho  odůvodnění může každý, kdo o to projeví zájem, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal tj. Obecním úřadu Kozmice a to vždy v úředních hodinách: středa: 17:00-19:00 hod., pátek 17:30-19:00 hod.

celý text vyhlášky ve formátu pdf zde

text Změny č. 3 územního plánu obce Kozmice ve formátu pdf zde

příloha - List č. 1 - Základní členění území obce Kozmice

příloha - List č. 2 - Výkres 1-Hlavní výkres

příloha - List č. 3 - Výkres 2a Komplexní urbanistické řešení obce Kozmice

příloha - List č. 4 - Výkres 2a Komplexní urbanistické řešení obce Kozmice

příloha - List č. 5 - Veřejné zájmy obce Kozmice

příloha - List č. 6 - Veřejné zájmy obce Kozmice

grafická část odůvodnění - list č. 1

grafická část odůvodnění - list č. 2a

grafická část odůvodnění - list č. 2b

grafická část odůvodnění - list č. 3

Příloha č. 1 a č. 2 odůvodnění opatření obecné povahy č.j. 372/12 změny č. 3 ÚPO Kozmice - Vyhodnocení námitek a připomínek

příloha odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Kozmice - stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje

Vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚP obce Kozmice na udržitelný rozvoj území (SEA)

Kozmice US Z3-3 - text

01 Širší vztahy

02 Výkres limitu

03 Výkres urbanistického řešení včetně koncepce zeleně

04 Výkres technické infrastruktury

Změna územního plánu č. 2 

Změna územního plánu č. 2

Změna územního plánu č. 1

Změna územního plánu č. 1

Územní plán obce Kozmice

Vyhláška č. 1/2000 o závazných částech územního plánu obce Kozmice

Hlavní výkres

Komplexní urbanistické řešení

Komplexní urbanistické řešení 2

Širší vztahy

Veřejné zájmy obce

Vyhodnocení předpokládaných důsledků

Komplexní urbanistické řešení - Kácova Lhota

Doprava a technické vybavení - Kácova Lhota

Komplexní urbanistické řešení - Rousínov

Doprava a technické řešení - Rousínov

Pasport komunikací

Pasport místních komunikací a změna č.2.pdf

Pasport místních komunikací a změna č.1.pdf

Pasport komunikací obce Kozmice